Fundusze strukturalne z UE

W ramach Narodowego Planu Rozwoju Polska może wykorzystać ponad 59 miliardów euro w latach 2007-2013. Fundusze strukturalne z Unii Europejskiej przyznawane są na podstawie programów, z których mogą skorzystać zarówno organizacje prywatne, jak i publiczne. Każdy z programów określa beneficjentów i cele:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

-  beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, pracodawcy, nowo powstałe firmy, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu
-  cele: podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska i zdrowia
- na realizację programu zostało przeznaczonych ponad 36 mld euro

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

-  beneficjenci:

 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje szkoleniowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
 • inne podmioty

- cele: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw
- na realizację programu zostało przeznaczonych 11,5 mld euro

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
-  beneficjenci: jednostki naukowe, sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, w tym Centra Doskonałości, Centra Zaawansowanych Technologii oraz podmioty zaangażowane w programie EIT +, jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie
-  cele:

 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

- na realizację programu zostało przeznaczonych 9, 7 mld euro


Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa


Współpraca transnarodowa z udziałem Polski będzie realizowana w ramach dwóch programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

 • Program Regionu Morza Bałtyckiego: oprócz Polski uczestniczą w nim: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza UE: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony);
 • Program dla Europy Środkowej: oprócz Polski uczestniczą w nim: Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony).


Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli,
- podmioty i jednostki organizacyjne powoływane lub tworzone przez państwo, wojewodów lub jest powołane w celu świadczenia usług publicznych,
- pozarządowe organizacje non-profit,
- izby: gospodarcze, handlowe i rzemieślnicze,
- szkoły wyższe,
- instytucje publiczne prowadzące działalność edukacyjną, badawczą,
- instytucje kultury,
- kościoły i związki wyznaniowe,
- euroregiony.
- na realizację programu zostało przeznaczonych 7,75 mld euro

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

Główne typy inwestycji w RPO:

 • inwestycje w infrastrukturę lokalną rozwój przedsiębiorczości,
 • wzmacnianie funkcji miejskich i metropolitalnych,
 • rozwój turystyki,
 • rozwój lokalnej infrastruktury społecznej,
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • rewitalizacja obszarów powojskowych i poprzemysłowych,
 • wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
 • promowanie regionalnego produktu i usługochrona przeciwpowodziowa,
 • rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


Inwestycje w infrastrukturę lokalną:

 • lokalna infrastruktura drogowa,
 • pobór i zaopatrzenie w wodę,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • przesył energii elektrycznej i gazu,
 • kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje,
 • poprawa jakości powietrza,
 • odnowa centrów miejscowości.


Rozwój turystyki i funkcji rekreacyjnej obszarów wiejskich:

 • budowa i modernizacja lokalnej bazy turystycznej i rekreacyjnej,
 • rozwój agroturystyki,
 • promocja lokalnego produktu turystycznego


Promowanie regionalnego produktu i usług:

 • finansowanie udziału przedsiębiorstw w targach, imprezach wystawienniczych misjach handlowych, gospodarczych itp.,
 • organizacja targów, misji handlowych i gospodarczych i wszelkiego rodzaju innych inicjatyw mających na celu promocję regionalnych produktów i usług.


Lokalna infrastruktura społeczna:

 • wyrównanie szans w dostępie do edukacji,
 • podniesienie jakości podstawowej opieki medycznej.


Społeczeństwo informacyjne:

 • zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich,
 • zwiększenie zakresu usług teleinformatycznych dostępnych on-line.


Ochrona dziedzictwa kulturowego:

 • budowa, przebudowa i remont obiektów kultury,
 • adaptacja na potrzeby muzealne zabytków techniki i architektury,
 • odbudowa, przebudowa, konserwacja i remont historycznych i zabytkowych obiektów o znaczeniu regionalnym,
 • zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń.


Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich:

 • rozwój usług produkcyjnych
 • rozwój usług specjalistycznych


Ochrona przeciwpowodziowa:

 • budowa, remont, przebudowa infrastruktury rzecznej,
 • roboty budowlane dotyczące obiektów zwiększających retencję wód powierzchniowych,
 • regulacja cieków wodnych,
 • odtwarzanie (w tym renaturyzacja) cieków wodnych.


Ponadto przewiduje się też wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w postaci:

 • bezpośrednich inwestycji w MŚP,
 • działań ułatwiających dostęp MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania
 • (m.in. poprzez tworzenie funduszy pożyczkowych, inwestycyjnych gwarancyjnych),
 • wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu,
 • wsparcia w zakresie rozwoju rynków MŚP.

- na realizację programów regionalnych zostało przeznaczonych 15,9 mld euro

Copyright © 2007 Progresso. Wszelkie prawa zazstrzeżone
projekt i wykonanie:
www.wwwizja.pl